De grootste Pensioen BV specialist van Nederland 
- wij voeren voor meer dan 3500 BV’s de administratie!

Pensioen van een DGA regelen

De Wet op de Loonbelasting bepaalt de regels voor pensioen in eigen beheer (BV):

  1. Een pensioenregeling moet voldoen aan de artikelen 18 tot en met 18g Wet op de Loonbelasting en mag niet uitgaan boven hetgeen in collectieve regelingen gangbaar is.
  2. Bij algemene maatregel van bestuur kan door de Minister worden vastgesteld wat in collectieve regelingen gangbaar is.

Het Ministerie van Financiën heeft in artikel 10c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting vastgelegd wat gangbaar is:

  1. loonbestanddelen in natura niet tot het pensioengevend loon worden gerekend;
  2. de bedragen die op de voet van de regeling op het loon van de werknemer worden ingehouden niet meer bedragen dan hetgeen door de inhoudingsplichtige wordt bijgedragen;
  3. de in te bouwen uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet per dienstjaar worden gesteld op ten minste de voor dat jaar geldende uitkeringen voor een ongehuwde persoon als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, en zesde lid, onderdeel a, van die wet, vermeerderd met de vakantie-uitkering;
  4. indien de werknemer geen mogelijke nabestaande of wees kan aanwijzen als waarop artikel 18b onderscheidenlijk 18c, van de wet betrekking heeft, de regeling geen nabestaandenpensioen onderscheidenlijk wezenpensioen omvat;
  5. een overbruggingspensioen voor zover dat dient ter overbrugging van een uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet is afgestemd op het op grond van artikel 18a, achtste lid, in de pensioenregeling in aanmerking genomen bedrag.

De eigen bijdrage van de DGA bij een eigen beheer situatie mag niet meer dan 50% bedragen van de totale pensioenkosten.

100%-norm

Net als voor iedere andere werknemer geldt ook voor de DGA dat het ouderdomspensioen niet hoger mag worden dan 100% van het pensioengevend loon.

Bijvoorbeeld tellen niet mee het genot van een ter beschikking gestelde auto en het loon in natura voor een geheel of gedeeltelijk in eigen beheer gehouden pensioen.

Als de DGA vóór zijn AOW leeftijd de 100%-norm bereikt, moet het pensioen direct ingaan. Het is niet toegestaan het pensioen te bevriezen tot de AOW leeftijd.

Fiscale glijclausule

Indien men zekerheid wil voor de pensioenregeling kan deze vooraf aan de belastingdienst worden voorgelegd. Indien de pensioenregeling niet is voorgelegd en hij voldoet niet aan de wettelijke eisen, is de hele pensioenaanspraak belast, en wordt de werkelijke waarde progressief belast als sanctie.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Laat uw naam en telefoonnummer bij ons achter, dan bellen we u binnen één werkdag terug.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 - 416 299 of e-mail:    info@pensioenbv.nu   0486 - 416 299   info@pensioenbv.nu

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met